Výstavba septiku – úradné aspekty

Výstavba septiku – úradné aspekty

Septik, alebo žumpa, je podzemná nádrž, do ktorej sa vypúšťajú splašky z domáceho kanalizačného systému. Septik môže byť pripojený k mestskej kanalizačnej sieti, vtedy sa jedná o typ retenčnej nádrže, ktorá zabraňuje upchávaniu podzemných inžinierskych sietí. Ak neexistuje možnosť pripojenia k sieti, je potrebné vybudovať zadržiavaciu nádrž. Nečistoty z takejto žumpy sa vyvážajú do zberných miest pomocou cisterny na kal.

 

Výstavba žumpy na pozemku

Podľa právnych predpisov môže byť žumpa ako uzavretá nádrž na kvapalný odpad postavená na pozemku, ak sú splnené dve podmienky. Po prvé, z pozemku nemôže ísť prípojka do odpadovej siete. Po druhé, plán miestneho územného rozvoja zohľadňuje a umožňuje výstavbu takejto nádrže. Ak chceme na pozemku postaviť žumpu, musia byť splnené obidve podmienky. Zberná nádrž na nečistoty môže byť postavená bez povolenia, stačí nahlásiť zámer výstavby.

 

Môže byť na základe oznámenia o výstavbe postavená každá žumpa?

V prípade oznámenia nemusíte mať stavebný projekt vypracovaný projektantom. Vyzerá to však inak v prípade povolenia, kde je potrebné mať architektonické plány a projekty. Vzhľadom na to, že pri nahlasovaní sa nevyžaduje prítomnosť projektanta, je možné na základe oznámenia vykonať iba konkrétne stavebné práce. Medzi tieto práce patrí výstavba zbernej nádrže na nečistoty do 10 m3. Takéto septiky sú dostupné napríklad na: https://betonovezumpy-kamal.sk/ponuka/. Ak plánujete výstavbu väčšej nádrže, musíte získať stavebné povolenie.

 

Ako nahlásiť výstavbu žumpy?

Žiadosť o výstavbu nádrže sa podáva na obecnom alebo okresnom úrade. Dokumenty si môžete pripraviť sami. Žiadosti sú k dispozícii na každom úrade. Prípadne si môžete pripraviť svoj vlastný dokument, pretože nariadenia nestanovujú vzor žiadosti. Je dôležité, aby dokument obsahoval konkrétne informácie. V žiadosti by sa malo uviesť, ktoré stavebné práce sa budú vykonávať, a je potrebné uviesť skutočné rozmery žumpy. Okrem toho je potrebné špecifikovať materiály, z ktorých bude žumpa vyrobená a akým spôsobom budú vykonávané stavebné práce. Okrem toho by sa mal uviesť dátum začatia výstavby. Na predloženie je potrebné priložiť výkres znázorňujúci umiestnenie nádrže na pozemku a vzdialenosť septiku od takých miest, ako sú: budovy a hranice pozemku. Na prípravu tohto výkresu môžete použiť hlavnú mapu, ktorú si môžete vybrať za poplatok z geodézie. Okrem toho je potrebné pripojiť výkres žumpy, napríklad jej prierez a vyhlásenie o právach nakladať s majetkom na stavebné účely. Niekedy sú potrebné ďalšie stanoviská a povolenia, napríklad list od správcu siete, ktorý bude potvrdením, že budova nemôže byť pripojená ku kanalizačnej sieti.

Úrad má na posúdenie žiadosti 21 dní. Ak bude niektorý z dokumentov chýbať, budete požiadaný o doplnenie žiadosti. Po dodaní kompletných dokumentov bude žiadosť schválená. Podľa predpisov musí byť žumpa do 10 m3 umiestnená 5 m od okien obytných budov a +- 2 m od hranice pozemku, cesty alebo chodníka. Ak sa na pozemku nachádza studňa, z ktorej sa čerpá voda pre ľudí, musí byť nádrž vzdialená najmenej 15 m. Zastrešené nádrže na nečistoty môžu byť umiestnené od hranice pozemku vo vzdialenosti menšej ako 2 m, pričom ale musia byť zachované vzdialenosti od okien, dverí a studne.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.